Календарні плани з української мови 8 клас

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Календарно-тематическое планирование

по предмету Украинский язык

на 2016 – 2017 учебный год

в 8-А,Б классах

учителя Удовиченко Инны Николаевны

(18 год, 0,5 год. на тиждень)

Украинский язык : 5-9 кл. : программа для общеобразоват. организаций с обучением на русском языке и изуч. украинского языка / сост. Ткачук Т.В., Левашова О.Н., Борисова А.А.; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2016. – 68 с.

Заболотный, О. В. Украинский язык. 8 класс : Учебник для общеобразоват. учебн. заведений с укр. яз. обучения. / О. В. Заболотный, В. В. Заболотный. – К. : Генеза, 2008. – 249 с.


Дата

запл.

8-А

Дата факт. 8-А

Дата

запл. 8-Б

Дата факт. 8-Б

Примітка

1

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (1год.)Частини мови, їх значення та граматичні ознаки. Найскладніші орфограми (за вибором учителя).

1СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ (2год.)2

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

1


3

Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Речення двоскладні й односкладні; прості й складні (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

1


4

Контрольна робота Тестування.

1ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (3 год.)5

Підмет і присудок як головні члени речення.

Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком.

1


6

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

1


7

Контрольний твір

1


8

Види обставин (за значенням). Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

1ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ (2 год.)9

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні).

1


10

НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (1 год.) Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

1


11

Контрольний переказ.

1РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (2год.)12

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

1РЕЧЕННЯ ІЗ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ(словосполученнями, реченнями) (3 год.)13

Форми звертань при діалозі, у приватних листах та офіційних документах. Звертання непоширені і поширені.

1


14

Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них.

1РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ (2год.)15

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення, в тому числі уточнювальні. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

1


16

Контрольний диктант

1ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ(2 год.)17

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові.

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті.

1


18

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі (повторення).

1