Прадмова да «Смыка беларускага», в сокращении. Краткое содержание.

Список произведений в сокращении этого автора
Лірыка
Кепска будзе!
Быў у чысцы
Прадмова да "Дудкі беларускай"
Прадмова да "Смыка беларускага"
Тралялёначка

Аўтар Прадмовы, а ён назваўся Сымонам Рэўкам з-пад Барысава, згадвае «ксёнжачкі... якогась пана Марцінкевіча» (В. Дуніна-Марцінкевіча. — Т. Г.) і «перапісаныя вершыкі якогасьці Юркі (псеўданім Фелікса Тапчэўскага, аўтара твора «Панскае ігрышча». — Т. Г.). Напісаны яны нашай мовай, «але ўсе як бы смеючыся з нашага брата».

Ёсць шмат друкаваных песняў народа, толькі «песні ўсе тыя не надта... харошыя, і нота наша плакучая, аднастайная, і песняў васолых не шмат, ды і тых ужо рэдка пачуць». Аўтар асуджае імкненне сучаснікаў да матэрыяльных набыткаў, калі яны становяцца сэнсам жыцця («Надта за хлебам народ гоніцца, а хлеба дастане, дык і за крамнай вопраткай, і за люксаванымі ботамі гоніцца, і ўсё маркоціцца»).

У канцы Прадмовы аўтар выказвае спадзяванне, што загучыць беларускі паэтычны аркестр: «Граю трошкі на скрыпачцы, ну дык няхай і мая ксёнжацца завецца струмантам якім; вот я і назваў яе «Смык». Смык ёсць, а хтось скрыпку, можа, даробе (трэці зборнік Ф. Багушэвіча меў назву «Скрыпачка беларуская». — Т.Г.), а там была «Дудка» — вот і мы зробім музыку...»


Писатели, по которым есть произведения в сокращении:

 1. Адам Гурыновіч
 2. Алесь Гарун
 3. Алесь Жук
 4. Аляксей Дудараў
 5. Андрэй Макаёнак
 6. Андрэй Мрый
 7. Андрэй Рымша
 8. Аркадзь Куляшоў
 9. Афанасій Філіповіч
 10. Васіль Быкаў
 11. Васіль Цяпінскі
 12. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
 13. Вінцэсь Каратынскі
 14. Змітрок Бядуля
 15. Іван Мележ
 16. Іван Шамякін
 17. Кандрат Крапіва
 1. Кастусь Каліноўскі
 2. Каятан Марашэўскі
 3. Кірыла Тураўскі
 4. Кузьма Чорны
 5. Максім Багдановіч
 6. Максім Гарэцкі
 7. Максім Танк
 8. Мікола Гусоўскі
 9. Мікола Матукоўскі
 10. Міхась Зарэцкі
 11. Мялецій Сматрыцкі
 12. Ніл Гілевіч
 13. Паўлюк Багрым
 14. Пімен Панчанка
 15. Пятрусь Броўка
 16. Рыгор Барадулін
 17. Сімяон Полацкі
 1. Сымон Будны
 2. Уладзімір Жылка
 3. Уладзімір Караткевіч
 4. Уладзіслаў Сыракомля
 5. Францішак Багушэвіч
 6. Францыск Скарына
 7. Цётка
 8. Ядвігін Ш.
 9. Якуб Колас
 10. Ян Баршчэўскі
 11. Ян Вісліцкі
 12. Янка Брыль
 13. Янка Купала
 14. Янка Лучына
 15. Яўгенія Янішчыц
 16. Іншыя творы
© 2022 Эксперты сайта vsesdali.com проводят работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. Результат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.