Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 6 класс [Беларуская мова] (В.П. Красней, Я.М. Лаурель, С.Р. Рачевский) 2010


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Беларуская мова: выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі: 6-ы кл.: давед. дапам. / уклад. К. У. Рамашкевіч. — Мінск: Кузьма, 2011. — 176 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 6 класс [Беларуская мова] (В.П. Красней, Я.М. Лаурель, С.Р. Рачевский) 2010

Следующая страница »»»


Вялікае месца ў вывучэнні беларускай мовы займае выкананне практыка-ванняў. Вучні часам не здольны самастойна зрабіць усе заданні школьнага падручніка. Таму гэты даведнік будзе карысны бацькам для дапамогі пры вывучэнні граматыкі і для кантролю правільнасці выканання хатніх заданняў. Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі «Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 6 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання».

ЗМЕСТ

БЕЛАРУСКАЯ МОВА — НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА БЕЛА-РУСКАГА НАРОДА

§ 1. Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету.....3

§ 2. Літаратурная мова і народныя гаворкі.....5

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V КЛАСЕ

§ 3. Тэкст, яго стылі і тыпы......8

§ 4. Словазлучэнне і сказ.......10

§ 5. Гукі беларускай мовы......13

§ 6. Слова, яго лексічнае значэнне.....15

§ 7. Марфемная будова слова. Асноўныя спосабы словаўтварэння.......17

МАРФАЛОГІЯ I АРФАГРАФІЯ

§ 8. Самастойныя і службовыя часціны мовы....19

НАЗОЎНІК

§ 9. Назоўнік як часціна мовы......21

§ 10. Назоўнікі агульныя і ўласныя, адушаўлёныя і неадушаўлёныя........22

§ 11. Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя.....26

§ 12. Назоўнікі зборныя і рэчыўныя......27

§ 13. Афіцыйны стыль........28

§14. Род назоўнікаў.......30

§15. Назоўнікі агульнага роду.......32

§ 16. Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў..33

§ 17. Асновы назоўнікаў. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку)......36

§ 18. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (у родным і месным склонах адзіночнага ліку)........38

§ 19. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку) ..40

§ 20. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і творным склонах)...42

§ 21. Скланенне прозвішчаў і назваў населеных пунктаў на -оў, -ёў, -аў, -еў, -ін, -ын.....45

§ 22. Рознаскланяльныя назоўнікі.....46

§23. Нескланяльныя назоўнікі......48

§ 24. Спосабы ўтварэння назоўнікаў.....50

§ 25. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак, -ык (-ік), -ачк-, -ечк-.........51

§ 26. Мяккі знак перад суфіксамі -к, -чык і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.........53

§ 27. Складаныя назоўнікі, іх правапіс....55

§ 28. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.....56

ПРЫМЕТНІК

§ 29. Прыметнікякчасціна мовы.....60

§ 30. Паглыбленне паняцця пра апісанне: спосабы апісанняў.........62

§ 31. Прыметнікі якасныя, адносныя, прыналежныя...64

§ 32. Ступені параўнання якасных прыметнікаў..66

§ 33. Поўная і кароткая формы якасных прыметнікаў.67

§ 34. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў у адзіночным ліку.......68

§ 35. Скланенне прыметнікаў у множным ліку...73

§ 36. Утварэнне, скланенне і правапіс прыналежных прыметнікаў.........75

§ 37. Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў...76

§ 38. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі.....77

§ 39. Прыметнікі з суфіксам -ск-, іх правапіс....79

§ 40. Правапіс -н- і -нн- у прыметніках....80

§41. Утварэнне і правапіс скпаданых прыметнікаў...81

§ 42. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.....83

ЛІЧЭБНІК

§43. Лічэбнікякчасціна мовы.......87

§ 44. Простыя, складаныя і састаўныя лічэбнікі..88

§ 45. Колькасныя лічэбнікі і іх правапіс.....89

§46. Дробавыя лічэбнікі.......97

§ 47. Зборныя лічэбнікі.......99

§48. Парадкавыя лічэбнікі.......101

ЗАЙМЕННІК

§ 49. Займеннік як часціна мовы.....107

§ 50. Апавяданне і асаблівасці разгортвання думкі ў ім.. 108

§51. Складаны план........109

§ 52. Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс.109

§ 53. Марфалагічны разбор займённіка....118

ДЗЕЯСЛОЎ

§ 54. Дзеяслоў як часціна мовы.....121

§ 55. Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.....123

§ 56. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў)...124

§ 57. Публіцыстычны стыль.......127

§ 58. Асабовыя дзеясловы.......131

§ 59. Безасабовыя дзеясловы.....132

§ 60. Зваротныя дзеясловы.......133

§ 61. Трыванні дзеяслова......135

§ 62. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-)....137

§ 63. Змяненне дзеясловаў. Прошлы час...141

§ 64. Цяперашні і будучы час.......144

§ 65. Спражэнне дзеясловаў.......148

§ 66. Спражэнне дзеясловаў бегчы, есці, даць...156

§ 67. Лады дзеяслова. Абвесны лад.....157

§ 68. Умоўнылад........158

§ 69. Загаднылад.........159

§ 70. Марфалагічны разбор дзеяслова.....163

§ 71. Спосабы ўтварэння дзеясловаў.....163

ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГАЗА ГОД.......166

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.