Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 8 класс [Беларуская мова] (З.I. Бадзевіч, I.М. Саматыя) 2011


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Беларуская мова: выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі: 8-ы кл.: давед. дапам. / уклад. А.Я. Савеня. — Мінск: Кузьма, 2011, — 176 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 8 класс [Беларуская мова] (З.I. Бадзевіч, I.М. Саматыя) 2011

Следующая страница »»»


Вялікае месца ў вывучэнні беларускай мовы займае выкананне практыка-ванняў. Вучні часам не здольны самастойна зрабіць усе заданні школьнага падручніка. Таму гэты даведнік будзе карысны бацькам для дапамогі пры вывучэнні граматыкі І для кантролю правільнасці выканання хатніх заданняў.
Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка: 3. I. Бадзевіч, I. М. Саматыя «Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 8 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання».

Змест

§ 1. Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры.3

§ 2. Тэкст як сэнсава-граматычнае адзінства.....7

§ 3. Стылі і тыпы маўлення........9

§ 4. Самастойныя і службовыя часціны мовы....14

§ 5. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы.....15

СІНТАКСІС I ПУНКТУАЦЫЯ.........18

СЛОВАЗЛУЧЭННЕ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ...18

§ 6. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.....19

§ 7. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне.........20

§ 8. Граматычнае значэнне словазлучэння......24

§ 9. Непадзельныя словазлучэнні........29

§ 10. Навуковы стыль маўлення (паглыбленне).....29

§ 11. Афіцыйны стыль маўлення (паглыбленне)....30

ПРОСТЫ СКАЗ............35

ДВУХСACTАЎНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ . 35

§ 12. Сказ як асноўная камунікатыўная адзінка....35

§ 13. Інтанацыя простага сказа........38

§ 14. Парадак слоў у сказе........39

§ 15. Будова двухсастаўнага сказа......41

ГАЛОЎНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА........43

§ 16. Дзейнік і спосабы яго выражэння......44

§ 17. Выказнік і спосабы яго выражэння (азнаямленне). Просты дзеяслоўны выказнік.......45

§ 18. Састаўны дзеяслоўны выказнік.......47

§ 19. Састаўны іменны выказнік.......49

§ 20. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным словазлучэннем..........51

§ 21. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам....52

ДАДАНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА.........57

§ 22. Азначэнне..........57

§23. Прыдатак...........60

§ 24. Дапаўненне...........64

§25. Акалічнасць...........65

§ 26. Паслядоўная і паралельная сувязь сказаў у тэксце (паглыбленне)..........68

АДНАСАСТАЎНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ..........69

§ 27. Віды аднасастаўных сказаў.......69

§ 28. Пэўна-асабовыя сказы.........70

§ 29. Няпэўна-асабовыя сказы.......73

§ 30. Абагульнена-асабовыя сказы......74

§ 31. Безасабовыя сказы........75

§ 32. Назыўныя сказы.........77

§ 33. Паглыбленне паняцця пра публіцыстычны стыль....80

§ 34. Рэпартаж...........85

§35. Няпоўныя сказы..........89

§ 36. Ужыванне няпоўных сказаў.......92

УСКЛАДНЕНЫ СКАЗ..... .....96

§ 37. Сказы з аднароднымі членамі.......96

§ 38. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.....99

§ 39. Злучнікі пры аднародных членах сказа....103

§ 40. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа...107

§ 41. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа..114

§42. Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення..117

СКАЗЫ СА ЗВАРОТКАМІ, ПАБОЧНЫМІ СЛОВАМІ. СЛОВЫ-СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ...122

§43. Зваротак..........122

§ 44. Пабочныя словы, словазлучэнні І сказы. Устаўныя канструкцыі.........129

§ 45. Словы-сказы.........138

СКАЗЫ 3 АДАСОБЛЕНЫМІ ЧЛЕНАМІ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.........140

§ 46. Паняцце пра адасабленне.......140

§ 47. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні.141

§ 48. Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку...144

§ 49. Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку..........147

§ 50. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку............149

§ 51. Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, іх інтанаванне, знакі прыпынку......154

§ 52. Параўнальны зварот........165

§ 53. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах....167


© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.