Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 8 класс [Беларуская мова] (З.И. Бодевич, И.М. Саматыя) 2009


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Беларуская мова. 8-ы кл.: выкананыя практыкаванні да вучэб. дапам. «Беларуская мова. 8 клас» / склад. Т.Ф. Пінчук. — Мінск : Юни-пресс, 2011. — 240 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 8 класс [Беларуская мова] (З.И. Бодевич, И.М. Саматыя) 2009

Следующая страница »»»


Прызначанае выданне змяшчае адказы на ўсе практыка-ванні падручніка «Беларуская мова» для 8-га класа (аўтары З.І. Бадзевіч, І.М. Саматыя, Мінск, НІА, 2009).
Адрасуецца ў першую чаргу вучням, у якіх узнікаюць цяжкасці ў выкананні практыкаванняў па беларускай мове, а таксама іх бацькам для праверкі дамашніх работ.
Самастойны аналіз выканання практыкаванняў, а не простае спісванне, фарміруе ў вучняў практычныя вучэбна-моўныя ўменні і навыкі.

ЗМЕСТ

§ 1. Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры....3

Паўтарэнне вывучанага ў V—VII класах.9

§ 2. Тэкст як сэнсава-граматычнае адзінства.9

§ 3. Стылі і тыпы маўлення.... 11

§ 4. Самастойныя і службовыя часціны мовы.15

§ 5. Правапіс НЕ (НЯ), НІ з рознымі часцінамі мовы..... 17

Сінтаксіс і пунктуацыя....20

Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне .. 21

§ 6. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.21

§ 7. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне.....23

§ 8. Граматычнае значэнне словазлучэння.30

§ 9. Непадзельныя словазлучэнні..39

§ 10. Навуковы стыль маўлення (паглыбленне).....40

§11. Афіцыйны стыль маўлення (паглыбленне)..... 41

Просты сказ......47

Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне......47

§ 12. Сказ як асноўная камунікатыўная адзінка......47

§ 13. Інтанацыя простага сказа...52

§ 14. Парадак слоў у сказе....53

§ 15. Будова двухсастаўных сказаў...56

Галоўныя члены сказа....59

§ 16. Дзейнік і спосабы яго выражэння..61

§ 17. Выказнік і спосабы яго выражэння (азнаямленне). Просты дзеяслоўны выказнік......62

§ 18. Састаўны дзеяслоўны выказнік...64

§ 19. Састаўны іменны выказнік...66

§ 20. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным словазлучэннем . 69

§ 21. Працяжнік паміж дзейнікамі і выказнікамі.....71

Даданыя члены сказа.....77

§ 22. Азначэнне......78

§ 23. Прыдатак.....83

§ 24. Дапаўненне......87

§ 25. Акалічнасць.....90

§ 26. Паслядоўная і паралельная сувязь сказаў у тэксце (паглыбленне)...94

Аднасастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне......97

§ 27. Віды аднасастаўных сказаў..97

§ 28. Пэўна-асабовыя сказы...98

§ 29. Няпэўна-асабовыя сказы...102

§ 30. Абагульнена-асабовыя сказы...105

§ 31. Безасабовыя сказы...105

§ 32. Назыўныя сказы....107

§ 33. Паглыбленне паняцця пра публіцыстычны стыль...112

§ 34. Рэпартаж......114

Няпоўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.......118

§ 35. Няпоўныя сказы....118

§ 36. Ужыванне няпоўных сказаў..124

Ускладнены сказ......130

Сказы з аднароднымі членамі: будова, значэнне, ужыванне.....130

§ 37. Сказы з аднароднымі членамі..130

§ 38. Аднародныя і неаднародныя азначэнні......135

§ 39. Злучнікі пры аднародных членах сказа.. 140

§ 40. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа .....146

§ 41. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа..159

§ 42. Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення....163

Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі. Словы-сказы: будова, значэнне, ужыванне..171

§ 43. Зваротак.....171

§ 44. Пабочныя словы, словазлучэнні і сказы. Устаўныя канструкцыі..181

§ 45. Словы-сказы....193

Сказы з адасобленнымі членамі: будова, значэнне, ужыванне.....195

§ 46. Паняцце пра адасабленне..195

§ 47. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні..195

§ 48. Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку.....199

§ 49. Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку.204

§ 50. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку.205

§ 51. Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, іх інтанаванне, знакі прыпынку.....213

Сказы з параўнальнымі зваротамі...226

§ 52. Параўнальны зварот....226

§ 53. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах......228

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.....234

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.