Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 10 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, Л.С. Васюкович, В.У. Зелянко, У.П. Сауко) 2010


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Беларуская мова: выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі: 10-ы кл.: давед. дапам. / уклад. К.У. Рамашкевіч. — Мінск: Кузьма, 2011. — 160 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 10 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, Л.С. Васюкович, В.У. Зелянко, У.П. Сауко) 2010

Следующая страница »»»


Вялікае месца ў вывучэнні беларускай мовы займае выкананне практыка-ванняў. Вучні часам не здольны самастойна зрабіць усе заданні школьнага падручніка. Таму гэты даведнік будзе карысны бацькам для дапамогі пры вывучэнні граматыкі і для кантролю правільнасці выканання хатніх заданняў.
Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч, В. У. Зелянко, У. П. Саўко «Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання».

Змест

УВОДЗІНЫ.................. 3

§ 1. Роля мовы ў жыцці чалавека і грамадства........ 3

МАЎЛЕННЕ................. 5

§ 2. Маўленне як працэс маўленчых зносін. Узаемасувязь мовы і маўлення... 5

§ 3. Вуснае і пісьмовае маўленне............ 7

§ 4. Віды маўленчай дзейнасці............ 9'

§ 5. Дыялагічнае і маналагічнае маўленне.........11

ТЭКСТ..................15

§ 6. Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Сэнсавая цэласнасць і тэматычнае адзінства тэксту.. 15

§ 7. Разгорнутасць як прымета тэксту...........16

§ 8. Гіаслядоўнасць як прымета тэксту...........19

§ 9. с вязнасць ік прымета тэксту............23

§ 10. Завершанасць як прымета тэксту...........24

СТЫЛІСТЫКА................27

§ 11. Навуковы стыль.............27

§ 12. Афіцыйны стыль..............31

§ 13. Публіцыстычны стыль.............35

§ 14. Мастацкі стыль.............41

§ 15. Гутарковы стыль..............47

СЛОВА Ў ТЭКСЦЕ................51

§ 16. Гукавая абалонка слова......:.....51

§ 17. Стылістычныя магчымасці фанетыкі.........55

§ 18. Лексічнае значэнне слова...........59

§ 19. Стылістычныя матымасці лексікі і фразеалогіі........64

§ 20. Склад слова і споваўтварэнне..........67

§ 21. Стылістычныя магчымасці словаўтварэння........70

§ 22. Назоўнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля...74

§ 23. Прыметнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля..78

§ 24. Прыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля...79

§ 25. Лічэбнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля..82

§ 26. Займеннік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля...84

§ 27. Дзеяслоў: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля..86

§ 28. Дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.............89

§ 29. Прыназоўнік, злучнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля...............92

§ 30. Часціцы, выклічнік: агульнае значэнне, марфапагічныя прыметы, сінтаксічная роля..94

§ 31. Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў і іх формаў.97

СЛОВАЗЛУЧЭННЕIСКАЗ У ТЭКСЦЕ.............107

§ 32. Словазлучэнне.............107

§ 33. Сказ як цэласная сінтаксічная адзінка.........114

§ 34. Двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы. Няпоўныя сказы, іхсэнсава-стылістычная роля. 118

§ 35. Сказы з аднароднымі членамі, іх сэнсава-стылістычная роля......122

§ 36. Сказы з адасобленымі членамі, іх сэнсава-стылістычная роля..:.....125

§ 37. Сказы са звароткамі, іх сэнсава-стылістычная роля......130

§ 38. Сказы з пабочнымі канструкцыямі...........131

§ 39. Складаны сказ. Адрозненне складанага сказа ад простага.....133

§ 40. Складаназлучаныя сказы............136

§ 41. Скпаданазалежныя сказы...........139

§ 42. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі......145

§ 43. Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці складаных сказаў.152

§ 44. Сінтаксічная сінаніміка.............154

§ 45. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага.........155

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.