Бандароўна, в сокращении. Краткое содержание.

Список произведений в сокращении этого автора
Лірыка
Курган
Бандароўна
Адвечная песня
На куццю
Безназоўнае
Паўлінка
Раскіданае гняздо
Тутэйшыя

У народзе засталася песня з давен-даўна пра жорсткага бесчалавечнага пана Патоцкага і прыгожую Бандароўну.

«У слаўным месце Берастэчку» жыў Бандарэнка. У яго была дачка-прыгажуня Бандароўна:

Хараства такога ў свеце
Не было, не будзе;
Аб ёй людзі гаварылі,
Як аб нейкім цудзе.

У карчму, дзе гуляла моладзь, прыблукаўся пан Патоцкі.

Банкятуе з казакамі,
Мёд, віно п'е квартай,
К маладзіцам і дзяўчатам
Лезе смоллю ў жарты.

Бандароўна за нахабныя жарты выцяла пана па твары. Патоцкі пачаў пагражаць «усёй казачай брацці». Бандароўна кінулася ўцякаць ад панскай помсты. «Дзікая пагоня» адшукала дзяўчыну і прыцягнула ў панскія харомы.

I стаіць яна прад панам,
Як калінка тая,
Што у лузе над ракою
Вецер пахінае.
...Глядзіць смела, ані моргне,
Ворагу у вочы.

Пан Патоцкі загадаў накрыць «стол дубовы сытаю ядою», прынёс з бакоўкі стрэльбу. Спытаў у Бандароўны, што яна выбірае: з ім «піць, гуляці, ночкі каратаці ці навекі косці парыць у зямельцы-маці?» Бандароўна выбрала апошняе:

Не такую, ясны пане,
Бачыш прад сабою,
Што захоча чэсць і славу
Прадаваць з табою.
Пан застрэліў Бандароўну.

Але праз нейкі момант пачаў праклінаць сябе.

Бацькі забралі мёртвую дачку, дома яе «прыбіралі, як да шлюбу».

Пан хацеў неяк загладзіць сваю віну. «шоўкам кажа абіваці гроб той дзераўляны», загадаў музыкам граць сумную мелодыю.

Бандароўну пахавалі, але вестка пра смерць дзяўчыны разляцелася па ўсёй Украіне. «Задымелі у пажарах панскія сялібы», пайшла крывавая бітва.

«З долі горкай Бандароўны» засталіся песні і ўспаміны.

Мастацкія асаблівасці

У аснову сюжэта паэмы (1913) лягла народная песня пра Бандароўну, вядомая на Украіне і Беларусі. Купала заглыбіў сюжэт фальклорнага твора сацыяльна і псіхалагічна: канфлікт у паэме не паміж Бандароўнай і панам, а паміж народам і прыгнятальнікамі. Дзяўчына гаворыць Патоцкаму: «За мной праўда і народ мой». Смерць Бандароўны стала той кропляй, што перапоўніла чашу народнага цярпення.

Вобраз Бандароўны ў паэме ідэалізаваны, падаецца аўтарам як сімвал дзявочай прыгажосці, знешняй і ўнутранай. Яна гордая, смелая, незалежная, гіне, духоўна перамагаючы пана-спакусніка.

У абмалёўцы вобразаў герояў, узнаўленні падзей побач з фальклорнымі сродкамі аўтар выкарыстоўвае рамантычныя. Так, рамантычная выключнасць, гіпербалізацыя, арганічна спалучаная з фальклорнымі параўнаннямі, эпітэтамі, прысутнічае ў партрэтнай характарыстыцы Бандароўны:

Хараства такога ў свеце
Не было, не будзе;
Аб ёй людзі гаварылі,
Як аб нейкім цудзе.
Як маліны, яе губкі,
А твар, як лілея,
Як дзве зоркі, яе вочкі,
Гляне — свет яснее.

У плынь аб'ектывізаванага апавядання ўведзены радкі суб'ектыўнага аўтарскага перажывання за гераіню, выяўлення адносін да пана Патоцкага. Купала адкрыта спачувае Бандароўне («Ой, няшчасна Бандароўна, адпачні часіну, памаліся за сябе ты, за сваю Ўкраіну!»).

Падзеі ў паэме развіваюцца імкліва, канфлікт востры і напружаны. Паэма «Бандароўна» мае падзагаловак «з народнай песні». Купала выкарыстаў у творы некаторыя кампазіцыйныя элементы песні, напрыклад, паралелізм.


Писатели, по которым есть произведения в сокращении:

 1. Адам Гурыновіч
 2. Алесь Гарун
 3. Алесь Жук
 4. Аляксей Дудараў
 5. Андрэй Макаёнак
 6. Андрэй Мрый
 7. Андрэй Рымша
 8. Аркадзь Куляшоў
 9. Афанасій Філіповіч
 10. Васіль Быкаў
 11. Васіль Цяпінскі
 12. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
 13. Вінцэсь Каратынскі
 14. Змітрок Бядуля
 15. Іван Мележ
 16. Іван Шамякін
 17. Кандрат Крапіва
 1. Кастусь Каліноўскі
 2. Каятан Марашэўскі
 3. Кірыла Тураўскі
 4. Кузьма Чорны
 5. Максім Багдановіч
 6. Максім Гарэцкі
 7. Максім Танк
 8. Мікола Гусоўскі
 9. Мікола Матукоўскі
 10. Міхась Зарэцкі
 11. Мялецій Сматрыцкі
 12. Ніл Гілевіч
 13. Паўлюк Багрым
 14. Пімен Панчанка
 15. Пятрусь Броўка
 16. Рыгор Барадулін
 17. Сімяон Полацкі
 1. Сымон Будны
 2. Уладзімір Жылка
 3. Уладзімір Караткевіч
 4. Уладзіслаў Сыракомля
 5. Францішак Багушэвіч
 6. Францыск Скарына
 7. Цётка
 8. Ядвігін Ш.
 9. Якуб Колас
 10. Ян Баршчэўскі
 11. Ян Вісліцкі
 12. Янка Брыль
 13. Янка Купала
 14. Янка Лучына
 15. Яўгенія Янішчыц
 16. Іншыя творы
© 2022 Эксперты сайта vsesdali.com проводят работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. Результат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.